Onze dienstverlening

Advies
Grond is en blijft in Nederland een schaars goed. Die grond dienen we zo efficiënt mogelijk te benutten om aan zowel individuele als maatschappelijke wensen te kunnen voldoen. Er zal een steeds groter beroep worden gedaan op gebieden die nu (nog) in handen zijn van de agrarische sector, instellingen die beleggen in agrarisch vastgoed of van particulieren. Degene die deze grond in eigendom heeft of gebruikt, krijgt daardoor te maken met een veelheid aan wetten en regelgeving, die van invloed zijn op dat bezit of gebruik.
Ons kantoor kan u binnen deze soms complexe regels begeleiden en van deskundig advies voorzien. Vervolgens kunt u zelf beoordelen of al deze ontwikkelingen voor u een bedreiging of juist een uitdaging vormen zodat u in dat kader “tijdig” de juiste beslissingen kunt nemen.

Taxatie

Een taxatie is meer dan alleen eenvoudig rekenwerk. Een groot aantal factoren speelt daarbij in meer of mindere mate een rol, waaronder het doel ervan.
Ons kantoor kan al deze factoren, die een belang zijn bij de vaststelling van de waarde van zowel bebouwd als ook onbebouwd vastgoed, vakkundig beoordelen.
Het resultaat wordt weergegeven in een uitgebreide schriftelijke rapportage.
Deze rapportage kan gebruikt worden door opdrachtgevers zoals particulieren, ondernemers, overheden, financiële instellingen en andere instanties of bedrijven.

Beheer

Het beheer van agrarische bezittingen is een veelomvattende taak waarbij er een “balans” moet worden gevonden tussen het heden en de toekomst.
Zo is er het contact met pachters, erfpachters en huurders over bijvoorbeeld de opvolging, het beëindigen van overeenkomsten, inspectie van uitgegeven gronden en pachtprijsherzieningen.
Daarnaast wordt gezocht naar nieuwe gebruikers voor vrije percelen. 
De bijbehorende onderhandelingen en contractafhandeling worden voor en namens onze opdrachtgevers verzorgd. Het kantoor voorziet in de afhandeling van de gemaakte afspraken, zoals de administratie en de facturatie.
Het beheer wordt gevoerd op basis van langjarige overeenkomsten vanuit een duurzame vertrouwensrelatie met de opdrachtgever.

(Erf)pacht
Erfpacht wordt binnen Nederland met name in Flevoland toegepast. Ons kantoor beschikt over uitgebreide kennis aangaande alle aspecten van erfpacht.
 Daarnaast vormen kennis van de Pachtregels in het Burgerlijk Wetboek en het Pachtnormenbesluit 2007 een belangrijke basis voor onze advisering. Uiteraard volgen wij ontwikkelingen aangaande de wijziging van wet- en regelgeving en de jurisprudentie op de voet zodat altijd een volledig en deskundig advies kan worden gegeven.
Zonder deze kennis en inzichten in pacht en erfpacht is het beheer van agrarische bezittingen nagenoeg onmogelijk.

Erfpacht en pacht zijn alternatieve financieringsbronnen voor aankoop van grond die kunnen bijdragen aan continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering.

 

Verwerving

In opdracht van overheden, zoals gemeenten en provincies, en semi-overheden zoals waterschappen worden verwervingswerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van ondermeer woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. De met regelmaat voortvloeiende (agrarische) bedrijfsverplaatsingen behoren tot onze specialiteit.
Het kantoor beschikt eveneens over kennis en deskundigheid ten behoeve van de vestiging van zakelijke rechten voor de aanleg van kabels
 en leidingen.

Bemiddeling
Bemiddeling bij aan- en verkoop van agrarische gronden en bedrijfsgebouwen betekent voor ons dat onze cliënten van het begin tot het einde worden begeleid. Samen met u streven wij naar een vruchtbaar resultaat.
Aspecten die bij deze dienstverlening aan de orde komen, zijn onder meer een opname van het object, het zorgvuldig vaststellen van verkoopvoorwaarden en het verzorgen van een uitgebreide verkoopbrochure. Ook het vakkundig voeren van aan- of verkoop onderhandelingen en het vastleggen van het resultaat ervan in een koopovereenkomst maken daar deel van uit.
Voorop staat dat wij onze cliënten gedurende het traject nauwgezet informeren, zodat er een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Het spreekt voor zich dat wij onze cliënten vergezellen tijdens het afsluitende bezoek aan de notaris.
Om verstrengeling van belangen van koper en verkoper bij totstandkoming van een transactie te voorkomen, zal ons kantoor nooit gelijktijdig de belangen van beide partijen behartigen.

Onteigening
Het proces van onteigening is veelal emotioneel beladen. Om de vele onderhandelingen die met dit proces gepaard gaan tot een goed einde te brengen, is ervaring en deskundigheid vereist. Ons kantoor heeft deze ervaring. Zowel op het gebied van de partij die verwerft op basis van onteigening als ook degene die onteigend wordt. Zakelijkheid is daarbij ons uitgangspunt.
De geboden begeleiding bestaat onder meer uit het adviseren bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en bij infrastructurele projecten. Wanneer blijkt dat een gerechtelijke procedure niet vermeden kan worden, staan onze praktische achtergrond en kennis tot uw beschikking. Dit vormt altijd een welkome aanvulling op de juridische kennis van degene die u juridische bijstand verleend zodat dit schaakspel beter tot een voor u bevredigend resultaat kan worden gebracht.

Register NVR
Rentmeesters NVR

ing. J.G. Ritsema,
registratienummer 578

ing. W.H. Lingeman,
registratienummer 404

Register NRVT
Taxateurs NRVT
Kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed

ing. J.G. Ritsema,
registratienummer RT380905123

ing. W.H. Lingeman,
registratienummer RT214299088

Vastgoedcert

ing. J.G. Ritsema,
Register-Taxateur, certificaatnummer L1601.291, expiratiedatum 31 december 2020

ing. W.H. Lingeman
Register-Taxateur, certificaatnummer L1601.015, expiratiedatum 31 december 2020

Contact
Telefoon: 036 - 522 59 76

E-mail: info@lrrm.nl

Bezoekadres:

Het Drieluik
Gildenveld 12
3892 DG Zeewolde

Site onderhoud: Het MediaLab | Privacy policy
Erik Lingeman en Jack Ritsema
Specialisten in landelijk vastgoed
Onteigening
Onteigening is veelal emotioneel beladen. Zakelijkheid is daarbij ons uitgangspunt.
Taxatie
Alle factoren bij taxatie vakkundig beoordelen is ons vak
Bemiddeling
Agrarische bedrijfsverplaatsingen behoren tot onze specialiteit
Erfpacht
Goed zicht en kennis aangaande alle aspecten van erfpacht
Menu